Để có được một nơi tu học, hành tŕ giáo lư sống tỉnh thức của đức Phật thích hợp với đời sống ngày nay; vào giữa tháng 6 năm 2005, tăng thân Sinh Thức đă mua một mảnh đất rộng hơn 20 mẩu tại vùng Wardensville, West Virginia để thành lập một Trung Tâm Tu Học.  Sinh Thức rất cần đến những sự ủng hộ tinh thần và giúp đở tài chánh của quư thân hửu để chúng ta có khả năng duy tŕ Trung Tâm và tổ chức những chương tŕnh tu học với lệ phí thấp cho mọi người.  Mỗi đóng góp của các bác, các cô chú, và các anh chị dầu nhỏ nhoi đến đâu cũng là một hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất lớn cho tăng thân Sinh Thức. 

Để phát tâm đóng góp hoặc t́m hiểu thêm chi tiết, xin quư thân hửu vui ḷng liên lạc với chị Diệu An qua điện thư dieuan@sinhthuc.org  hoặc điện thoại (703) 787-3377.  Chi phiếu xin ghi Sinh Thức, trong phần Memo xin ghi tên của phần muốn đóng góp và gửi về địa chỉ P.O. Box 1223, Herndon, VA 20172.  Tất cả những đóng góp tài chánh đều sẽ được trừ thuế theo luật định.  Xin chân thành cám ơn sự giúp đở của quư thân hửu.

- Danh Sách Những Cần Thiết Kêu Gọi Đóng Góp

- Danh Sách Quư Ân Nhân Trong Ban Bảo Trợ Hằng Tháng

1