Từ Chánh Niệm Ðến Thiền Quán
Trời Mây Kim Sơn
Hôm Nay Có Gì Vui Không?
Dòng Sông Quê Cũ
Bốn Bà Vợ
Chưa Một Lần
Văn, Tư, Tu
Chó Rượt
Thích Tịnh Từ
Tâm Lạc Ðạo
Nguyễn Hiến Lê
Nguyễn Duy Nhiên
Kinh A-Hàm 
Tâm Lạc Ðạo
Tam Tổ Trúc Lâm
Phạm Cao Tùng