Ngày Quán Niệm Tết Canh Dần 2010

"Phát Triển Năng Lượng Bồ Đề"
(Photos from The New Year Day Celebration)

20 February 2010


Ngồi Thiền và Lễ Chúc Tán đầu năm Canh Dần
(New Year's Ceremony)


Giáo Thọ Quảng Minh Đức nói bài Pháp Thoại "Phát Triển Năng Lượng Bồ Đề"
(Dharma teacher Hai Nguyen gave a talk on "Cultivating the Awakening Energy")


Chúc xuân, mừng tuổi, ĺ x́ đầu năm
(Spring greeting, well wishes, and receiving new year money)


Sinh hoạt mừng Xuân và nhận Lộc Tết
(New Year celebration)

1