Ngày Quán Niệm Tết Mậu Tư 2008
(Photos from The February Mindfulness Day New Year Celebration)

February 9, 2008
 

Các anh chị chúng Chủ Tŕ và chúng Đồng Sự tăng thân Sinh Thức
(Sinh Thuc Sangha Core Members)


Lễ Chúc Tán đầu năm Mậu Tư 2008
(New Year's Ceremony)


Lễ tiếp nhận Chỉ Gia Tŕ và lập nguyện đầu năm
(The Enpowerment Thread and Making New Year Promises Ceremony)


Giáo Thọ Nguyễn duy Nhiên nói bài Pháp Thoại đầu năm với người lớn
(Dharma teacher gave the New Year talk)


Giáo Thọ Quảng Minh Đức kể chuyện về truyền thống Tết Việt Nam cho nhóm trẻ
(Dharma teacher tell stories about the Vietnamese New Year tradition to the the youth group)


Chúc xuân, mừng tuổi và ĺ x́ đầu năm
(Spring greeting, well wishes, and receiving new year money)

Xem thêm những h́nh ảnh
(View more photos)

1