Lược Giảng Kinh Pháp Hoa 
Thích Thiện Siêu 
Khổ: 5 1/2" X 8 1/4" 353 trang Số: BK7 Giá: $15 


Quyển Lược Giảng Kinh Pháp Hoa do Hoà Thượng Thích Thiện Siêu chú giảng và biên soạn. Hoà thượng Thích Thiện Siêu là một vị Hoà thượng nổi tiếng tại Việt Nam. Thầy đã dịch thuật, giảng giải và trước tác rất nhiều bộ kinh luận đại thừa Phật Giáo, phù hợp với sự tu tập, hành trì trong thời đại mới. Hiện nay thầy là Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni Toàn Quốc và còn là Viện Trưởng Viện Phật Giáo Ðại Học tại Huế. 

Tất cả tiền thâu vào trong việc phổ biến quyển kinh nầy sẽ được chuyển đến Tu Viện Kim Sơn để bảo trợ cho Viện Phật Giáo Ðại Học tại Huế.