Giở Một Trang Kinh
Lớn Lên Trong Thiền Viện
Những Vần Thơ

Ðừng Nhìn Ðời Bằng Mắt Chim Cú
Khóa Tu Với Thầy Tịnh Từ
Giới Thiệu Băng Giảng Mới

Nguyễn Duy Nhiên
Cao Khánh Như
Huỳnh T. Xuân,
Minh Nguyên
Phạm Cao Tùng
Nguyên Tánh
Sinh Thức