Chiếc Lá Phong Mùa Thu
Thiền Sư Liễu Quán
Nhìn và Thấy
Loài Người Khôn Hơn Mỗi Người
Chiếc Ðòn Gỗ của Tôi
Nguyễn duy Nhiên 
Nguyễn Lang 
Thích Tịnh Từ
Nguyễn hiến Lê
Cao Khánh Như