Nếu quý bạn muốn nhận được tin tức về những chương trình tu học và sinh hoạt của Sinh Thức
thì xin gửi e-mail về địa chỉ information@sinhthuc.org để được cộng vào danh sách thông báo.

Hướng dẫn đường đi       Bản Đồ Trung Tâm

Địa Chỉ Bưu Điện:  P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172
Điện Thọai Văn Phòng:
(703) 787-3377 từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng ngày thứ hai đến ngày thứ sáu
Điện Thư:
information@sinhthuc.org
Trung Tâm Sinh Thức:  1735 Sauerkraut road, Wardensville, WV 26851
Điện Thoại Trung Tâm:  (304) 897-6056