Cập nhật:
30 tháng 12 năm 2019

Thông Tin Sinh Hoạt

Khi mua sắm trên mạng với Amazon, xin quý thân hữu hổ trợ Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức và dùng link dưới đây AmazonSmile.com  Xin cám ơn quý thân hữu.


Ngày 4 tháng 1 ~ Ngày Quán Niệm đầu Năm tại vùng Fairfax, VA
Ngày 28 tháng 2 đến Ngày 1 tháng 3 ~ Khóa Thiền mùa Đông tại Trung Tâm Sinh Thức


 Những Videos tại Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức

Nếu quý bạn muốn nhận được tin tức về những chương trình tu học và sinh hoạt của Sinh Thức
thì xin gửi e-mail về địa chỉ information@sinhthuc.org để được cộng vào danh sách thông báo.

Hướng dẫn đường đi       Bản Đồ Trung Tâm

Địa Chỉ Bưu Điện:  P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172
Điện Thọai Văn Phòng:
(703) 787-3377 từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng ngày thứ hai đến ngày thứ sáu
Điện Thư:
information@sinhthuc.org
Trung Tâm Sinh Thức:  1735 Sauerkraut road, Wardensville, WV 26851
Điện Thoại Trung Tâm:  (304) 897-6056