1) Nguyện không dự vào việc chơi bài bạc, không hút thuốc lá, không dùng các loại nha phiến và á phiện.

2) Nguyện không uống rượu, không ăn những thức có nhiều độc tố bởi ảnh hưởng từ nơi các loài sinh vật; chỉ ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng thân thễ và trau dồi tâm từ bi.

3) Nguyện học hỏi và thực hành sâu sắc năm giới của người Phật tử tại gia: không sát sanh, không trộp cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và xin từ bỏ sự ăn uống phí phạm, không chừng mực, thiếu điều độ.

4) Nguyện học hạnh lắng nghe, nói lời ái ngữ, thành thật và xây dựng. Không nói những lời xấu ác, chỉ trích, mạ lỵ, chia rẻ, hý luận và gây căm thù.

5) Nguyện thường trau dồi pháp môn bố thí, đem niềm vui, hạnh phúc đến cho người bằng suy tư, lời nói và việc làm trong sạch.

6) Nguyện sống cởi mở, vô ngã, vị tha; không bảo thủ lề thói sinh hoạt bằng sự tham chấp, sân hận và tà kiến.

7) Nguyện không tham gia vào những đoàn thể mà các sinh hoạt không đặt nền tảng trên tinh thần từ bi, tuệ giác, lòng khoan dung và độ lượng.

8) Nguyện không xem phim ảnh, đọc sách báo, nghe băng nhạc và những thuyết minh có mang nội dung kích động tình dục, ái tính, bi lụy, bạo động và yếm thế.

9) Nguyện tích cực phụng sự Phật pháp, tăng đoàn và đem giáo lý từ bi soi dẫn đời sống cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

10) Nguyện tâm tín, nương tựa tam bảo để phát triển hạnh phúc chân thật qua ba môn Giới, Ðịnh, Tuệ. .

11) Nguyện thực tập nụ cười,hơi thở, sự tỉnh thức thường xuyên trong đời sống.

12) Nguyện không lảng quên các buổi ngồi thiền, niệm kinh, thiền hành, công phu tu tập đều đặn mỗi ngày.

13) ) Nguyện nương tựa tăng thân và tăng đoàn để tu học, phát triển hạnh phúc, trao truyền ánh sáng phật pháp lan rộng mọi nhà.

14) Nguyện kiên trì, nhẫn nại và tích cực trong mọi công tác giáo dục, từ thiện, bảo tồn văn hoá và đạo đức truyền thống.

15) Nguyện hồi hướng mọi công đức và hạnh phúc có được đến mọi loài và cầu cho tất cả mau chứng quả giác ngộ, rốt ráo lìa khổ sinh tử

 
1) I pledge not to take part in gambling, smoking, using narcotics or opium.

2) I pledge not to consume alcohol and food items that are of animal origins, but to take in only substances that nourish my body and help develop understanding and compassion.

3) I pledge to investigate and devoutly practice the five precepts for lay Buddhists: not to kill, not to steal, not to commit sexual misconduct, not to lie, not to take alcohol, to avoid over-indulgence in eating and practice moderation.

4) I pledge to learn to listen, to speak words that are kind, true and constructive, and not to use language that is mean, slanderous, divisive, jeering and hate-inciting.

5) I pledge to promote the virtue of giving, to bring joy and happiness to others by means of deep thinking, positive language and pure actions.

6) I pledge to lead a life that is open, selfless and forgiving, not to cling to ways of life that encompass narrow-mindedness, hatred and wrong view.

7) I pledge not to participate in organizations whose foundations are not built on the spirits of understanding and compassion, wisdom, forgiveness and benevolence.

8) I pledge not to watch films, read books, listen to music or lectures that promote sexuality, cruelty, mental weakness, violence and life-negation.

9) I pledge to positively support the Buddha's Dharma, to use understanding and compassion as guiding lights to lead me in my personal life, in my interactions with family, community and society.

10) I pledge to deeply trust and rely on the Three Jewels to build true happiness through practicing the precepts, through meditation and through wisdom.

11) I pledge always to practice mindful smiling, breathing and awareness in my daily life.

12) I pledge not to neglect practicing sitting and walking meditation, reciting sutras and improving myself every day.

13) I pledge to seek support from fellow Buddhists and monks to help me in the process of improving myself, to develop happiness and to spread the guiding lights of Buddhism to all abodes.

14) I pledge to be persistent, patient and positive in my endeavors to promote education, charity, cultural preservation and traditional morality.

15) I pledge to offer the merit of my work and happiness to all beings and to pray that all will soon attain enlightenment and become free from birth and rebirth.

Mục Lục