Ðức Phật dạy, người ta có 20 điều khó:

1. Nghèo hèn bố thí là khó.
2. Giàu sang tu tập là khó.
3. Bỏ thân mạng quyết chết là khó.
4. Học được kinh Phật là khó.
5. Sanh nhằm đi có Phật là khó.
6. Nhịn sắc, nhịn dục là khó.
7. Thấy đẹp không ham cầu là khó.
8. Bị nhục không tức giận là khó.
9. Có thế lực không ỷ lại là khó.
10. Gặp việc không bị động là khó.
11. Học rộng nghiên cứu nhiều là khó.
12. Trừ diệt ngã mạn là khó.
13. Chẳng khinh người chưa học là khó.
14. Thực hành với tâm bình đẳng là khó.
15. Không nói đúng hay sai là khó.
16. Gặp được bạn lành là khó.
17. Thấy tánh học đạo là khó.
18. Tùy duyên hóa độ ngưi là khó.
19. Thấy cảnh không động tâm là khó.
20. Khéo biết phương tiện là khó.

Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Mục Lục