Chén trà trên tay 
Sen búp xá chào 
Nhận rồi lại trao 
Vòng tròn chánh niệm 
Mời bạn cùng nâng 
Chén trà chung uống 
Nhân vị an nhiên 
Nghe mùi tự tại 
Từ ái trao nhau 
Nụ cười an lạc 
Chia xẻ cùng nhau 
Ý đạo nhiệm mầu 
Lời ca giải thoát

Diệu Bạch
 
 

Ðạo pháp vẫn hằng tu 
Kinh chú thường trì niệm 
Tâm thênh thang có lúc 
An lạc cũng có ngày 
Tâm tư hằng bố thí 
Hạnh xả cũng thong dong 
Thiền tọa với kinh hành 
Nào quên mỗi sớm tối 
Vô thường - không - vô ngã 
Quán chiếu mãi không ngừng 
Thân tâm về một mối 
Tịnh độ nào khác chi.

Diệu Bạch

Mục Lục