Khai mở đươc quyền năng tự tánh 
Thấy được mình kẻ khác không hai 
Trần tâm hôm sớm dùi mài 
Công phu chuyển hóa đâu ngoài tự tâm 
Nhìn khổ dau hồng trần tràn ngập 
Tâm từ bi thâm nhập bao trùm 
Liên quan vạn vật trùng trùng 
Ta người đều cũng cùng chung một loài 
Chẳng còn phân biệt phải, sai 
Luân hồi xoay chuyển đâu ngoài quả nhân 
Giới luật kho báu vô ngần 
Hàng rào ngăn chặn trầm luân muôn đời 
Ðem giao đức Hỉ nơi nơi 
Ðưa lần đến Lạc an bày chân tâm 
Khỏi tìm Ðịnh cũng đến gần 
Huệ soi sáng rực trầm luân xóa nhòa 
Con đường giải thoát đâu xa 
Nương nơi giới luật ngồi tòa sen sinh.

Sư Cô Thanh Hương 
Tu Viện Kim Sơn, Mùa An Cư 1999

 

Mục Lục