Thị tại môn tiền náo 
Nguyệt lai môn hạ nhàn 
So lao tâm lao lực cũng một đàn 
Người nhân thế muốn nhàn sao được 
Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, 
Dẫu trời cho có tiếc cũng xin nài 
Cuộc nhân sinh chừng bảy, tám, chín, mười mươi 
Mười lăm trẻ, năm mươi già không kể! 
Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe 
Trần có vui sao chẳng cười khì? 
Khi hỷ lạc, khi ái ố, khi sầu bi 
Chứa chi lắm một bầu nhân dục?

Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. 
Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn?

Cầm kỳ thi tửu với giang sơn 
Dễ mấy kẻ xuất trần, xuất thế
Ngã kim nhật tại toạ chi địa 
Cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi.
 
Ngàn muôn năm âu cũng thế ni 
Ai hay hát, mà ai hay nghe hát? 

Sông Xích Bích buông thuyền năm Nhâm Tuất 
Ðể ông Tô riêng một thú thanh tao 
Chữ Nhàn là chữ làm sao?
 

Nguyễn Công Trứ

Mục Lục