Con chỉ là người cư sĩ thôi
Tam quy ngũ giới quyết vâng lời
Xuất gia con hẹn sang kiếp khác
Kiếp này chánh niệm chẳng buông lơi
·
Con chỉ là người cư sĩ thôi
Sống theo chánh pháp dạ không lơi
Hoằng dương đạo cả tâm thanh tịnh
Thiền tập công phu đẹp cuộc đời
·
Con chỉ là người cư sĩ thôi
Vâng lời Phật dạy sống an vui
Mẹ cha thương kính nuôi con dại
Giảm bớt tham sân quí mọi người.
·
Con chỉ là người cư sĩ thôi
Mong đem tỉnh thức lại cho đời
Hộ trì Tam Bảo lòng tha thiết
Bảo hộ chùa thiêng ích mọi loài.

 
Sư cô Thanh Hương

Thân tặng Minh Ðức và Diệu An

 


Mục Lục