bai7_hdr.gif (2440 bytes)

Lần đầu nghe gọi "cụ" mà kinh,
Ngày tháng trôi nhanh nghĩ giật mình,
Ba vạn sáu ngàn là mấy chốc,
Ai rồi... cũng một kiếp phù sinh

Một kiếp phù sinh tựa vó câu
Hãy về nương tựa Pháp cao sâu
Tu mau kẽo trể đò Viên Giác,
Bát Nhã hành thâm ráng thuộc làu!

Thuộc làu mấy chữ có không không
Tâm vượn thôi đừng nghĩ viển vông
Ráng giữ Mặt Hồ luôn Tĩnh Lặng
Lo gì tu tập chẳng thành công

Diệu Vĩnh

Mục Lục