Chưa một lần diện kiến đạo huynh 
Mà lòng đã nghiêng mình kính phục 
Chỉ biết người qua trang giấy đục 
Kinh nghiệm tu, mong thoát ngục trần 
Thế mà lòng đã thấy bâng khuâng 
Mong có được duyên lành diện kiến 
Ta với người, ở hai bờ biển 
Một vòm trời, liền nối đông tây 
Cách xa nhau, nghìn dậm chim bay 
Mà như cùng chung say mùi đạo 
Tâm Lạc Ðạo
San Jose 12/97
Mục Lục