Tháng ngày lặng lẽ trôi qua 
Gìn lòng trong sáng chan hòa yêu thương 
Xin ai vứt bỏ sầu thương 
Cùng chung nhẹ bước trên đường tu chơn  

Chúc Ðạo

Mục Lục