Rång mà cÑ theo tôi hoài rÑa
Cái ông ni m¾i d¸ chßa t«
Sáng chi«u trßa ba bu±i ði v«
Ðßa v¾i ðón làm chi không biªt
Ôi ðôi m¡t chi mà tha thiªt
Ð×ng nhìn làm ngßþng bß¾c tui ði
Lá thß tình ông g·i làm chi
Chú mÕ biªt r¥y la tui chªt
Ông tán tïnh làm chi không biªt
Tui nhß ma quï dß¾i âm ti
Nói hoài l¶i hoa mÛ làm chi
Tui còn nhö chuy®n tình rång biªt ðßþc
Tµi tui l¡m cách xa vài bß¾c
Ð×ng ði g¥n hai bß¾c song ðôi
Xa xa ch¾ këo bÕn tui c߶i
Mai vô l¾p cä tr߶ng d¸ ngh¸

Theo chi rÑa ng߶i không biªt d¸
Thôi ðßþc r°i ðßa lá thß ðây
Mai bãi tr߶ng ðþi · g¯c cây
Tui s¨ ðªn trä l¶i cho biªt 

Ngy S½n

Møc Løc