Tên: CHIẾC BÈ QUA SÔNG
Thích Tịnh Từ
Số Thư Mục: AT51 Bộ: 2 cuốn 90 phút Giá: $10.00

T rong bộ băng 2 cuốn Chiếc Bè Qua Sông, thầy Tịnh Từ giảng một vài bài kệ ngắn gọn và súc tích trong kinh Kim Cương để nhắc nhở chúng ta khéo léo hành trì Phật pháp ngõ hầu đạt tới kết quả tốt đẹp trong sự tu tập. Thầy nhấn mạnh cốt tủy của kinh Kim Cương là sự không bị dính mắc vào các pháp, kể cả Chánh pháp. Thầy khuyên nên học tập kinh điển và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Thầy giảng chi tiết về 5 bộ loại của các lời Phật dạy: cho loài người, cho loài trời, cho hàng thanh văn, cho hàng duyên giác, và cho các bậc Bồ Tát đã chứng đắc rốt ráo.  

Tên: HUYẾT THỐNG TÂM LINH
Thích Nhất Hạnh
Số Thư Mục: AT30 Bộ: 2 cuốn 90 phút Giá: $10.00

Huyết Thống Tâm Linh là chủ đề của bài Pháp Thoại được thầy Nhất Hạnh giảng tại Tu Viện Kim Sơn, thầy đã giảng giải tỉ mỉ nguyên tắc bất nhị giữa Bụt và mẹ: Bụt là một thứ mẹ, và trong mẹ có Bụt. Thầy dạy chánh niệm là chất liệu làm nên Bụt, cho nên nơi nào có chánh niệm, nơi đó có Bụt. Thầy cũng đã dạy rất kỹ lưỡng bài kệ Quay Về Nương Tựa, nơi tích tụ tinh hoa những bài giảng cuối cùng của Bụt về giới, định, tuệ, và hải đảo tự thân. Thầy khuyến khích đại chúng áp dụng bài kệ này trong tất cả các sinh hoạt trong đời sống hằng ngày. Thầy dạy cách đi thiền hành dùng lời quán ngữ trong bài kệ Ðã Về Ðã Tới để đáp ứng 3 nhu yếu mỗi người chúng ta ao ước sâu kín: bình an, vững chãi, và thảnh thơi. 

Tên: SỰ LINH CẢM ÐỨC QUAN THẾ ÂM
Thích Tịnh Từ 
Số Thư Mục: AT52 Bộ: 2 cuốn 90 phút Giá: $10.00

Sự Linh Cảm Ðức Quán Thế Âm là chủ đề của bài Pháp Thoại do thầy Tịnh Từ giảng tại chùa Ðức Viên vùng San Jose, miền bắc tiểu bang California. Trong bộ băng nầy thầy giảng về tam thân của đức Phật và các vị Bồ Tát: Pháp thân, Ứng thân, và Hóa thân. Thầy đề cập về sự khác biệt trong sự thờ tam thế Phật tại các chùa. Thầy kể lại những câu chuyện có thật đã xảy ra cho chính thầy và những mẩu chuyện linh ứng xảy ra khi thầy còn là một chú sa di trẻ tuổi đã khiến cho niềm tin của thầy ở Bồ Tát Quán Thế Âm ngày càng vững chắc. Thầy dạy cách thức tụng kinh, niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, và cách hành trì để thân, miệng, và ý được thanh tịnh và đời sống có hạnh phúc.

Mục Lục